Privacy Policy

Baan Bouwadvies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Baan Bouwadvies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy verklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Als Baan Bouwadvies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

De privacy verklaring is van toepassing op alle diensten alsmede de website van Baan Bouwadvies.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit met betrekking tot onze dienstverlening. Voor het afnemen van een dienst, het bezoeken van onze website, het aanvragen van informatie middels uw inschrijving voor de nieuwsbrief hebben wij verschillende gegevens van u nodig. U kunt hierbij denken aan factuurgegevens of contactgegevens waaronder uw e-mailadres.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de gevraagde dienst te verstrekken die u van ons verlangt. In het geval van het verstrekken van een nieuwsbrief hebben wij logischerwijs uw e-mailadres nodig om deze digitaal aan u te vertrekken.

U heeft te allen tijde het recht uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens in te trekken.

Alleen de medewerkers waarvan het noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens ontvangen krijgen hier toegang toe. Onze medewerkers, zijn door ons verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en hebben daarvoor ook een geheimhoudingsverklaring getekend. Eventuele verwerkers die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten zijn ook verplicht een verwerkersovereenkomst te tekenen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Baan Bouwadvies bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wanneer er geen verplichtingen meer bestaan tussen u en Baan Bouwadvies, dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Baan Bouwadvies van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Website bezoek

Bij uw bezoek aan onze website worden de technische kenmerken van uw bezoek in logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan het tijdstip, browsertype, IP-adres en dergelijke. Wij gaan niet na welk IP-adres gebruikt wordt door wie en deze gegevens worden in geen geval door ons herleid naar u als persoon.

Wij gebruiken ‘Google Analytics’ om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers onze website gebruiken. Google verwerkt hiervoor bepaalde gegevens, waaronder uw IP-adres.

De ‘Google Analytics’ cookies kunt u herkennen aan de naam die begint met ‘__utm’, de bewaartermijn is conform de wet- en regelgeving. U kunt hier meer lezen over ‘Google Analytics’. https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=nl&ref_topic=1008008

Bij de inrichting van ‘Google Analytics’ hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag alleen het eerste deel van uw IP-adres verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
 • Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on downloaden van de Google site.

http://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631

Inzage en correctie van uw gegevens

U heeft het recht om bij ons een verzoek in te dienen om in te zien welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken.

U kunt voor een dergelijk verzoek contact opnemen middels de contactgegevens die zijn opgenomen onder het kopje “Contactgegevens”.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens

Baan Bouwadvies
De Voorzet 4
7461 AN Rijssen

[email protected]
0548 234 545

Versie: 30-11-2018